Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Zadania podstawowe - rekrutacja personelu

Nasi specjaliści – doświadczeni psychologowie pracują nad precyzyjnym zdefiniowaniem profilu cech osobowościowych kandydata, co stanowi fundament efektywnego procesu doboru. Oprócz wysokich kwalifikacji posiadają oni bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe, gwarantujące rzetelność i dokładność prowadzonych analiz.
Procedury pozyskiwania i oceny kandydatów prowadzone są w usystematyzowany sposób, zawsze zgodny z ustalonymi, wynikającymi z wieloletnich doświadczeń standardami. Elementy tej procedury stanowią:

* indywidualnie przygotowywany wywiad psychologiczny
* analiza dokumentów osobowych (CV, listów motywacyjnych, opinii i referencji)
* testy psychologiczne
* w razie potrzeby - sprawdzenie rzeczywistych umiejętności merytorycznych kandydata z zastosowaniem metod aktywnych typu assessment center i in., także w oparciu o opinie zewnętrznych, niezależnych konsultantów – ekspertów.

Stosowanie jednolitego zespołu procedur, ściśle przestrzeganych w każdym przypadku, stanowi niewątpliwą gwarancję obiektywności i najwyższego standardu usług – na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.

Istotnym składnikiem naszej pracy jest gwarancja poufności prowadzonych wspólnie z Klientem działań, co pozwala uniknąć wielu zakłóceń wewnętrznej atmosfery w firmie, jak również poufności co do wszelkich informacji dotyczących firmy Klienta, jakie uzyskujemy w toku realizacji zadania.

Prowadzone przez nas doradztwo personalne obejmuje zakres:

* techniki klasyczne poszukiwania i doboru kandydatów na zgłaszane przez Państwa, wakujące stanowiska pracy – w razie potrzeby na terenie całej Polski
* techniki head hunting, executive search, direct search
* wielopłaszczyznowe badania psychologiczne osób już zatrudnionych z uwzględnieniem odpowiednich parametrów, w których określaniu uczestniczymy wspólnie z pracodawcą
* pomoc w formułowaniu kryteriów i narzędzi polityki personalnej wewnątrz przedsiębiorstwa
* działania w zakresie „outplacement”, pomoc w trudnym procesie redukcji stanowisk, zwalniania pracowników

Zakres powyższych prac zapewnia znaczne skrócenie czasu doboru pracowników, wyeliminowanie ogromnej większości rozmów wstępnych, w rezultacie zaś - szybsze obsadzenie wakującego stanowiska. Oznacza to również istotną redukcję kosztów związanych z realizacją niezbędnych prac w zakresie realizacji polityki personalnej przedsiębiorstwa. Usługi nasze pozwalają także na:

* wyeliminowanie wysiłku i dodatkowego zaangażowania personelu Państwa firmy, członków jej kierownictwa,
* uniknięcie związanych z rekrutacją zaburzeń organizacji pracy
* wykorzystanie w doborze kilkuetapowej, kompleksowej oraz profesjonalnie przygotowanej oferty kandydatów do pracy
* wysokie prawdopodobieństwo wyboru kandydata posiadającego optymalny zestaw cech zawodowych oraz psychologicznych, istotnych dla prawidłowego i efektywnego wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem pracy.

W rezultacie prowadzonych prac Personnel Multiservice przedstawia pracodawcy opracowane na własnych, jednolitych standardach, kompletne aplikacje kandydata, zawierające raport spreadsheet w formie jego charakterystyki psychologiczno-zawodowej, uwzględniającej wyniki całej procedury badawczej. Pracodawca otrzymuje do ostatecznej decyzji od 2 do 5 alternatywnych kandydatur. W ten sposób realne zaangażowanie w proces doboru pracowników zostaje w istotny sposób zminimalizowane.

Prace związane z określeniem zadania:

* sporządzenie wraz z pracodawcą dokładnego opisu stanowiska pracy
* zdefiniowanie pożądanego profilu cech osobowościowych kandydata
* określenie wymogów związanych z kompetencjami i doświadczeniami zawodowymi kandydata
* ustalenie sposobu kontaktowania się z Klientem w trakcie realizacji zadania oraz przyjętego poziomu poufności działań, obustronne ustalenie obszarów rynku pracy wyłączonych z poszukiwań

Źródła pozyskiwania kadr:

Personnel Multiservice poszukuje kandydatów do pracy korzystając:
* z własnego banku kadr obejmującego osoby w najróżniejszych specjalnościach zawodowych, z różnych szczebli wykonawstwa i zarządzania, z różnych regionów kraju.
* z ogłoszeń prasowych
* z ogłoszeń oraz banków funkcjonujących w Internecie
* ze współpracy z biurami pośrednictwa pracy, organizacjami i instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką rynku pracy

Selekcja kandydatów:

Selekcję zespołu kandydatów do pracy prowadzimy w oparciu o:
* usystematyzowany, tzw. „kierowany” wywiad psychologiczny, przygotowywany w oparciu o zgłaszane przez Klienta potrzeby oraz analizę aplikacji i innych dokumentów kandydata
* analizę danych uzupełniających zawartych w specjalnym kwestionariuszu personalnym
* badania testami psychologicznymi: kwestionariusze temperamentów, osobowości, testy inteligencji, uwagi, zapamiętywania, kreatywności, mapy asertywności, siatki kierownicze i in.
* sprawdzenie referencji – na życzenie Klienta
* testy językowe, specjalistyczne testy zawodowe
* sprawdzenie rzeczywistych umiejętności kandydata w oparciu o opinie niezależnych ekspertów

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.