Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

System okresowych ocen pracowniczych - narzędzia zarządzania ZL

System okresowych ocen pracowniczych - narzędzia zarządzania ZL

System "OCENY WYNIKÓW PRACY" jest częścią całościowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi i ma na celu:

• umożliwienie pracownikowi odgrywania aktywnej roli w określaniu swoich zadań, sposobu ich wykonania, ocenę osiąganych wyników;
• pozwala określić umiejętności, wiedzę, zdolności potrzebne pracownikowi do osiągnięcia pełnej efektywności w wykonaniu pracy na danym stanowisku;
• zapewnia pracownikowi możliwość doskonalenia zawodowego zmierzającego do określenia jego ścieżki kariery zawodowej (szkolenia, rotacja na inne stanowiska, zadania specjalne, samokształcenie).

System ocen, który proponujemy polega na:

• możliwości określenia pracownikowi najważniejszych obowiązków (tzw. stałych), zadań specjalnych, określenia kompetencji i kariery zawodowej zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa;
• udzieleniu pracownikowi pomocy w możliwie najbardziej efektywnym wykonaniu obowiązków i zadań;
• wspólnej ocenie przez pracodawcę i pracownika wyników pracy i postępów w realizacji zadań, optymalizacji efektów, jak też postępów rozwojowych.

Systematyczne i rzetelne, okresowe ocenianie pracowników w znacznym stopniu przyczynia się do:
• osiągania większej efektywności w wykonywaniu pracy na danym stanowisku;
• zapewnienia przedsiębiorstwu potrzebnej kadry (pod względem liczby i kompetencji) w zmieniających się warunkach organizacyjnych, w miarę rozwoju firmy.

Efektem okresowych spotkań, na których dokonywana jest ocena, jest proces współdziałania na płaszczyźnie "przełożony - podwładny", dzięki czemu podwładny:
• zna oczekiwania co do wyników pracy;
• sam dostrzega i ocenia wyniki swej pracy;
• wie, że jest nadzorowany w sposób efektywny;
• wie, co o nim myśli kierownik (przełożony);
• wie, w jaki sposób lepiej wykonywać pracę;
• uczestniczy w kształtowaniu przyszłych zdarzeń;
• postrzega swojego przełożonego jako osobę pomocną;
• jest motywowany do wykonywania pracy możliwie jak najlepiej.

System ocen okresowych nie jest celem samym w sobie, nie działa też w oderwaniu od innych czynników oddziaływujących na pracownika firmy, może stać się jednak środkiem doskonalenia polityki kadrowej, płacowej, podnoszeniu i optymalizacji efektów, jakie zamierza osiągnąć pracodawca. Dlatego też proponowany arkusz zawiera wiele cech, które poddaje się ocenie np. inteligencja, zdolności, charakter, przygotowanie do zawodu itp.
Zrozumienie celowości wprowadzenia systemu ocen sprawia, że z czasem obserwuje się pozytywną zmianę zachowań ocenianych pracowników, starają się oni lepiej pracować, chcą pokazać, że stać ich na więcej, nie chcą być przeciętnymi, czy gorszymi od innych, poprawiają swoje wyniki w pracy, zwiększają operatywność i samodzielność.
Prawidłowe wprowadzenie i stosowanie w sposób systematyczny i konsekwentny okresowych ocen pracowników działa pozytywnie i to wielokierunkowo.


AUDYT PERSONALNY

W ramach audytu personalnego oferujemy Państwu szczegółową ocenę zarówno kadry menedżerskiej jak i poszczególnych zespołów pracowniczych. Osoby uczestniczące w audycie przechodzą wszechstronne testy psychologiczne pozwalające ocenić ich możliwości intelektualne, zdolności, predyspozycje osobowościowe oraz poziom kompetencji społecznych.
W oparciu o przeprowadzone testy opracujemy kompleksowy raport oceniający możliwości kadry menedżerskiej i potencjał zespołów pracowniczych.
Proponujemy również opracowanie indywidualnych ocen przydatności zawodowej dla każdego pracownika. Ocena taka zawierać będzie charakterystykę pracownika, ocenę jego predyspozycji do zajmowania danego stanowiska oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.