Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Procedury praktyczne

Proponujemy Państwu najwyższą jakość, na poziomie najlepszych, międzynarodowych firm, przy równoczesnych bardzo konkurencyjnych, zdecydowanie umiarkowanych cenach.

1. Realizacja zadania następuje na podstawie podpisanych przez obie strony druków:

* zgłoszenie zapotrzebowania kadrowego, w którym określacie Państwo kryteria formalne, psychologiczne, związane z doświadczeniami - dotyczące poszukiwanego pracownika, które stanowić będą przesłankę w prowadzonej przez nas procedurze rekrutacyjnej
* umowa-zlecenie, w której określamy zadanie, reguły prawne, zobowiązania oraz ich warunki

2. Po uzgodnieniu przesyłamy Państwu w/w druki podpisane przez nas i zawierające uzgodnione warunki. Państwo odsyłacie nam 1 egzemplarz podpisanej umowy.

3. Z chwilą odbioru przez nas umowy-zlecenia firma nasza przystępuje do pełnej, kilkuetapowej procedury rekrutacyjnej.

Etapy procesu pozyskiwania kandydatów:

a/ pierwszy etap
* wyłonienie grupy kandydatów w oparciu o własny bank kadr oraz ewentualne ogłoszenia, z uwzględnieniem zapisów przekazanego nam "profilu stanowiska" - około 30 osób
* analiza aplikacji kandydatów, wyłonienie do dalszego postępowania grupy ok. 25 osób

b/ drugi etap
* przeprowadzenie rozmów wstępnych z kandydatami, ustalenie ich oczekiwań płacowych
* przeprowadzenie wywiadu psychologicznego, sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych oraz dokumentów związanych ze stażem pracy kandydatów
* sprawdzenie opinii o kandydatach w miejscu poprzedniego zatrudnienia
* wyłonienie do dalszego postępowania grupy 12 - 15 osób

c/ trzeci etap
* przeprowadzenie z kandydatami testów psychologicznych z zastosowaniem metod badań osobowościowych, właściwych dla danego stanowiska pracy
* opracowanie wyników badań, wyłonienie 3-4 kandydatów spełniających określone wymogi oraz uzyskujących najlepsze wyniki w przeprowadzonych badaniach
* opracowanie pełnej dokumentacji kandydatów na wzorcowych, standardowych drukach naszej firmy. Dokumentacja obejmuje CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych i dotychczasowych świadectw pracy, psychologiczną charakterystykę psychologiczno-zawodową w ujęciu liczbowym i opisowym, ewentualne nasze uwagi dodatkowe dotyczące kandydata.

Przewidujemy, że cały cykl naszej pracy zakończony zostanie w okresie około 2 do maximum 3 tygodni. W celu zmniejszenia uciążliwości dla Państwa, związanych z procesem rekrutacji, po podaniu nam harmonogramu spotkań z kandydatami – firma nasza zawiadamia wszystkich zainteresowanych o miejscu i terminie rozmów.

4. Na zgłoszone stanowisko otrzymujecie Państwo alternatywne około 2-4 kandydatury, najlepsze pod względem określonych nam kryteriów rekrutacyjnych. Ostatecznego wyboru spośród przedstawionych kandydatur dokonujecie Państwo samodzielnie - w czasie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba - firma nasza może przekazać Państwu druk umowy wstępnej zawieranej z kandydatem, który pracę może podjąć dopiero po upływie okresu wypowiedzenia w dotychczasowym miejscu pracy.

5. Cena całościowo wykonanej usługi jest każdorazowo negocjowana, z uwzględnieniem specyfiki określonego stanowiska pracy. Zawsze jednak zachowujemy warunki zdecydowanie konkurencyjne.

6. Na wykonaną przez nas pracę udzielamy 8- 12 miesięcznego okresu "gwarancyjnego" (zależnie od stanowiska pracy), co oznacza, że gdyby w okresie 8-12 miesięcy od daty zatrudnienia polecony przez nas kandydat nie spełnił Państwa oczekiwań i z tego powodu zostałby zwolniony z pracy - mamy obowiązek ponownego i bezpłatnego przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Ponadto w cenie wykonanej usługi pozostaje nasz kontakt z zatrudnionym za naszym pośrednictwem pracownikiem, udzielanie mu w niezbędnym wymiarze doraźnej pomocy, wskazówek, ewentualne konsultacje w zakresie psychologicznych aspektów w działalności zawodowej (np.techniki handlowe, negocjacyjne, techniki kierownicze, elementy socjotechniki, tzw. "mowa ciała" itp.)

7. W sytuacji rekrutacji na kilka różnych stanowisk, sytuacji stałej współpracy, realizacji szeregu innych jeszcze zadań o charakterze konsultingowym - przewidujemy zastosowanie systemu rabatowego.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.