Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Outplacement service

W cyklu rozwoju każdej organizacji zwalnianie pracowników jest tak samo naturalnym pro­cesem, jak ich zatrudnianie. Nowym rodzajem usługi proponowanej przez nas jest outplacement service, rzadko jeszcze stosowana w Polsce forma pomocy, którą pracodawca zapewnia zwalnianemu pracownikowi. Zmierza ona do przywrócenia mu równowagi emocjonalnej i zwiększenia jego szans na rynku pracy, stanowi również katali­zator zapobiegający tworzeniu złej publicity dla zwalniającego przedsiębiorstwa i naraża­niu go na niekorzystne tego efekty, co wydaje się uzyskiwać coraz większe znaczenie.

Outplacement indywidualny koncentruje się na pomocy pojedynczym pracownikom zwalnianym z firmy. W realizowanym programie:

* przeprowadzamy indywidualną analizę potencjału osobowościowego
* analizujemy kwalifikacje i preferencje zawodowe
* zapewniamy wsparcie w przygotowaniu materiałów aplikacyjnych
* omawiamy metody docierania do ofert na rynku pracy
* opracowujemy strategię poszukiwań
* przygotowujemy do rozmów o pracę
* przygotowujemy do negocjacji z potencjalnymi pracodawcami

W trakcie całego procesu zapewniamy wsparcie psychologiczne, którego celem jest pomoc zwalnianemu pracownikowi w odnalezieniu się w nowej sytuacji zawodowej.

Outplacement grupowy jest procesem dedykowanym pracownikom zwalnianym grupowo. Dotyczy najczęściej pracowników niższego i średniego szczebla. Celem programu jest pomoc osobom, które tracą zatrudnienie, w odnalezieniu się na rynku pracy, przygotowanie ich do nowej rzeczywistości zawodowej oraz znalezienie innych możliwości zatrudnienia.
Projekt outplacement’u grupowego realizowany jest w czterech obszarach:

* informacyjnym – którego celem jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na temat możliwości skorzystania z pomocy konsultantów, jej form i miejsca świadczenia.
* szkoleniowym – skupiającym się głównie na doradztwie zawodowym dotyczącym przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, elementów autoprezentacji, rynku pracy, itp.
* psychologicznym – mającym na celu zapewnienie szerokiej pomocy psychologicznej zwalnianym pracownikom, w tym także pomocy indywidualnej z pogranicza doradztwa zawodowego w Punktach Aktywizacji Zawodowej.
* praktycznym – polegającym na aktywnym wsparciu w zakresie poszukiwania pracy.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.