Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Analiza stanowisk pracy

Analiza i opracowywanie systemów wewnętrznej organizacji, komunikacji interpersonalnej, systemów rozwoju zawodowego i awansowania, okresowych ocen pracowniczych, stosowanych stylów i metod zarządzania – z zastosowaniem współczesnych osiągnięć psychologii organizacji i zarządzania. Dla potrzeb związanych z racjonalizacją polityki personalnej dysponujemy zintegrowanym pakietem obejmującym: system okresowych ocen pracowniczych, system ocen kadr kierowniczych, arkusz indywidualnej kariery pracownika.

Te i inne jeszcze zagadnienia, których szczegółową charakterystykę opracowujemy wspólnie z firmą Klienta stanowią przedmiot nauki psychologii pracy i zarządzania. Dysponując kadrą wysoko kwalifikowanych i doświadczonych fachowców z pełnym przekonaniem możemy proponować Państwu współpracę w zakresie rozwiązywania specyficznych problemów wiążących się z dostosowywaniem poszczególnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej. Efekt stosowania optymalnych rozwiązań w sposób jednoznaczny odzwierciedla się w sprawności pracy oraz jej wynikach ekonomicznych, może posiadać ważące znaczenie w ostrej konkurencji rynkowej.

Możemy proponować następujące działania:

1. Przeprowadzenie analizy schematu organizacyjnego, istniejącego systemu zakresów czynności, stosowanego w dotychczasowej praktyce systemu wynagrodzeń - pod kątem ich optymalizacji oraz ustalenia relacji z opracowywanym Regulaminem Wynagradzania.

2. Przeprowadzenie w Państwa firmie analizy typowych stanowisk pracy, z zastosowaniem elementów techniki ich wartościowania, zdefiniowania roli poszczególnych pracowników w funkcjonowaniu struktury organizacyjnej oraz realizacji celów firmy. Analiza ta pozwoli także na określenie czynników motywacji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników, co stanowić może istotną przesłankę do wnioskowania dotyczącego pożądanej formuły rozwiązań płacowych.

3. Opracowanie na podstawie w/w działań metodyki badań ankietowych, mających na celu identyfikację:
• podstawowych i praktycznych tendencji występujących w systemie motywacji pracy
• określenie indywidualnych poziomów oczekiwań pracowników związanych z miejscem pracy, a także z czynnikami materialnymi
• rozpoznanie organizacji pracy, współdziałania komórek i stanowisk w strukturze wewnętrznej.

4. Analiza i wnioskowanie na podstawie działań określonych wyżej, co stanowić będzie przesłankę do konstruowania systemu organizacji oraz systemu wynagrodzeń, ściśle powiązanego z mechanizmami i czynnikami motywacyjnymi.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.